GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Geologické články > Mineralogie > Vznik minerálů

Vznik minerálů

Popis základních procesů vedoucích ke vzniku minerálů.

Dnes si povíme něco o vzniku minerálů. Minerály jsou základní stavební prvky hornin, které pak tvoří zemskou kůru. Pokud se některé minerály v rámci zemské kůry vyskytnou na jednom místě v anomálním množství mohou vznikout i významé ložiskové akumulace a mohou se stát předmětem těžby a být zdrojem nerostných surovin pro lidskou civilizaci. Minerály také člověka přitahují člověka svojí krásou a půvabem a mnohým z nás učarují natolik, že se jejich sběr stane vášnivým koníčkem. V současné době je známo přes 4000 minerálů a neustále přibývají další. Co se týče jejich vzniku mohou vznikat rozličnými způsoby a za různých podmínek. Nyní si nastíníme základní způsoby jakými můžou minerály vzniknout:
 • Magmatické procesy
  Během procesů krystalizace a diferenciace magmatu vznikají magmatogenní minerály. Postupně jak magma chladne nebo se odměšují některé složky dochází ke vzniku krystalizačních center, kolem kterých se shlukují další částice a narůstají tak jednotlivé minerály. Takto vznikají klasické horninotvorné minerály jako například olivín, pyroxeny, amfiboly, slídy, živce a křemen. Dále tímto způsobem vznikají některé sulfidy, spinelidy (magnetit, chromit), ilmenit atd. Co se týče vzniku ložiskových akumulací těchto minerálů, mohou být ložiska likvační (ty vzniknou, když se magma dostane do takových podmínek, kdy v něm nemůže existovat sulfidická složka spolu se silikátovou a tak se od sebe odmísí a právě odmísená sulfidická složka obashuje velké množství ložiskově významných kovových prvků) a nebo segregační (vznikají gravitací, kdy těžší minerální frakce klesají ke dnu magmatického rezervoáru).

 • Procesy pozdní fáze magmatické krystalizace
  Během těchto procesů již krystalizují prvky v magmatu, které těžko vstupují do krystalové mřížky minerálů. Právě díky tomu takové prvky nenalezneme v magmatických minerálech popsaných v přechdozím odstavci. Když je ale velká část magmatu již vykrystalovaná je zbytková tavenina o tyto prvky obohacena a dojde k jejich krystalizaci. Jedná se o prvky jako například litium, bor, fluor a vzácné zeminy. Horniny vzniklé v pozdní fázi krystalizace mají hruboznný charakter. Takto vznikají například pegmatity. Ty jsou hrubozrnné a mají obdobné složení jako žula. Obsahují totiž křemen živec a slídy, ale kromě toho se v nich vyskytují další minerály jako například turmalín beryl litné slídy atd. Pegmatitová tělesa také jeví jistou zonálnost podle postupné krystalizace - od aplitové zóny na okraji vznikající za teplot kolem 800 - 700 °C až po křemenné jádro v centrální části pegmatitového tělesa, které vzniká za teplot kolem 300 - 200 °C. Takováto pegmatitová tělesa se těší zájmu sběratelů minerálů.

 • Hydrotermální procesy
  Tyto procesy jsou vázány na přehřáté minerální roztoky, které jsou většinou ohřívány magmatickými horninami, přičemž původ mineralizace je také většinou magmatický ale může být i diagenetický, metamorfní, vadózní (voda z povrchu, která pronikne po puklinách do hlubších částí zemské kůry) a konečně jako zdroj mineralizace může být i hornina kolem hydrotermy. Kolem hydroterm může dojít k metasomatóze (ovlivnění minerálního složení okolní horniny) a pokud se hydrotermální roztoky dostanou do podmínek kdy nejsou schopné dále unášet mineralizaci dojde k její krystalizaci. Protože hydroterální roztoky většinou migrují po puklinách mají i hydrotermální mineralizace žilný charakter. Takto vznikají minerály jako například sulfidy(galenit, sfalerit, pyrit, chalkopyrit, antimonit), oxidy železa, manganu uranu a další minerály. Z ložiskového hlediska jsou významné akumulace zinku, olova, mědi, železa atd. Jako klasický příklad tohoto ložiska v ČR lze uvést například Příbram - Březové hory.

 • Hypergenní procesy
  V tomto případě se vlastně jedná o zvětrávací procesy, kdy se minerály, které jsou v podmínkách na povrchu Země nestabilní a přeměnují se v minerály stabilní. Minerály jsou totiž stabilní za podmínek, ve kterých vznikly, a právě čím jsou podmínky vzniku minerálu odlišnější tím většinou bývá minerál méně stabilní. Takže se jedná například o minerály bazických magmatických hornin (olivín, pyroxeny) a o minerály vysokých stupňů metamorfózy. Nejvýznamějšími chemickými reakcemi, které způsobují rozklad minerálů jsou hydrolýza, hydratace, oxidace atd. Takto vznikají zejména jílové minerály (kaolinit, montmorillonit, illit), bauxiy, limonity atd. Ložiskově významné mohou být akumulace kaolínů, bentonitů atd. Jako příklad si můžeme uvést kaoliné ložisko v Horní Bříze na Plzeňsku.

 • Sedimentární procesy
  Chemicky odolné minerály, které nepodléhají zvětrávacím pochodům chemické povahy, jsou jen rozrušeny mechanickými procesy a jsou transporotvány do míst, kde se mohou akumulovat. Koncetrují se zejména v rozsypech náplavech atd. Mezi takovéto odolné minerály patří například zirkon, rutil, plationoidy, chromit, granáty, zlato atd. Jejich koncentrace může nabývat i ložiskově významných akumulací. Dále v rámci sedimentárního procesu mohou vznikat i nové minerály např. chemicky vysrážené z nízkoteplotních roztoků - jedná se hlavně o ložiska solí. Jako příklad z ČR můžeme uvést například uranové ložisko ve Stráži pod Ralskem, kde je uranové zrudnění vázáno do cenomanských sedimentů české křídové pánve. Uran přitom pochází ze zvětralin ze souše.

 • Metamorfní procesy
  Během metamorfních procesů se mění mineralogické složení hornin. Výsledné minerální složení je závislé na složení protolytu (původní horniny, která je metamorfována) a na metamorfních podmínkách. Mezi metamorfní minerály patří například sillimanit, andalusit, kyanit, granát, staurolit, kalcit, dolomit atd.

Jednou vzniklé minerály se postupem času dostanou do jiných podmínek a jiným procesem se tyto minerály mohou změnit v jiné. Závisí jen na vlastnostech minerálu a na podmínkách prostředí jak dlouho to bude trvat.
Autor: Pavel Bokr
Datum: 2004-01-03 14:49:52
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign