GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Co je geologie > Geologie

Geologie

Geologie je nauka o Zemi. Zkoumá složení, stavbu a historický vývoj Země. Rovněž se zabývá pochody, které probíhají uvnitř naší planety i na jejím povrchu. Jedná se vlastně o vědu deskriptivní (popisnou), analytickou (poskytuje výklad dějů) a historickou. Také se jedná o vědu časoprostorou, protože zhodnocuje jevy určitého prostoru v určité době. Samotná geologie je velmi široká a tak se dělí na podobory.

 • Dynamická geologie
  zabývá se dynamickými jevy a dále se dělí podle toho kde dané jevy probíhají:
  • endogenní
   Zabývá se procesy, které probíhají v zemi a na povrchu se pouze mohou projevit jejich důsledky např. vulkanická činnost (sopky, postvulkanické projevy), zemětřesní, orogeneze (vrásnění), deformace zemské kůry atd.
  • exogenní
   Zabývá se procesy, které probíhají na zemském povrchu a formují jej např. činnost vody, větru, ledovců, krasové jevy, zvětrávání trasport a akumulace materiálu atd.

 • Strukturní geologie
  zabývá se studiem geologických struktur (vrásy, zlomy, trhliny atd.), jejich popisem - popisuje tvary struktur, jestli jsou struktury zdeformovány, vnitřní stavbu, dále se snažit způsob vzniku struktur a vyčíst z nich co nejvíc informací o tom jaké panovaly podmínky v místě a době jejich vzniku.

 • Tektonická geologie
  zabává se výstavbou Zemské kůry a studuje deformace v ní probíhající. Je spjata se strukturní geologií.

 • Historická geologie
  sleduje vývoj Zemského tělesa, globálních událostí, podmínek a života pomocí zkamenělin indicií uchovaných v horninách po stovky milionů let.

 • Sedimentární geologie
  Studuje sedimentární horniny a struktury v nich obsažené. Ze studia složení a struktur se pak stanovují podmínky vzniku hornin. Také svými výsledky přispívá k poznání prostředí, ve kterém daný sediment vznikal.

 • Ložisková geologie
  Zabývá se studiem rud, nerud a kaustobiolitů (uhlí, ropa, zemní plyn atd.) v místech, kde jejich akumulace nabývají ekonomického významu - ložiska nerostných surovin. Zabývá se klasifikací ložisek a jejich genezí. Mezi úkoly ložiskové geologie patří také vyhledávání nových ložisek.

 • Regionální geologie
  se zaměřuje na studium geologické stavby v určité oblasti. Základem je geologické mapování a cílem je získat trojrozměrnou představu o geologických tělesech a strukturách na studovaném území.


Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign