GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Co je geologie > Stratigrafie

Stratigrafie

Stratigrafická geologie (stratigrafie) je geologická vědní disciplína, která studuje zejména sledy sedimentárních vrstev jejich vztahy a stáří - zajišťuje časoprostorové zhodnocení geologických objektů. Stáří určité jednotky se dá vyjádřit absolutně tzn. číselným údajem v milionech let (stanovuje se radiometrickými metodami) a nebo relativně - podle pravidla že starší vrstvy jsou překryty mladšími (zákon superpozice) a že stejně staré vrstvy obsahují stejné společenstvo fosilií (zákon stejných zkamenělin). Úkolem stratigrafie je také stanovovat stratigrafické jednotky pro určitá území, do kterých se jednotlivé vrstevní sledy zařazují - tím je mezi ně vnášen časový řád. Tyto jednotky jsou vymezeny prostrem, na který jsou omezeny a jejich časovým rozsahem - stratigrafická jednotka je tedy časoprostorová. Každá jednotka by měla mít svůj typový (standardní) profil - stratotyp. Stratigrafické jednotky mohou být povrchové (jsou místa kde vystupují na povrch) nebo podpovrchové (tyto jednotky na povrch nikde nevystupují a známy jsou např. z vrtů a jako jejich standard se bere vrt). Stratigrafická geologie se dělí na dílčí podobory (každý z nich si pak stanovuje vlastní jednotky):

 • Litostratigrafie
  zkoumá litologické znaky a na jejich základě stanovuje litostratigrafické jednotky. (Litologie popisuje makroskopicky pozorovatelné znaky hornin)

 • Biostratigrafie
  řadí vrstevní sledy do jednotek na základě výskytu tzv. vůdčích zkamenělin - ty musí být kosmopolitní (rozšířené po celém světě), snadno určitélné, hojné, musí mít krátký časový rozsah a musí být nezávislé na prostředí, aby se dali najít ve většině hornin).

 • Chronostratigrafie
  zkoumá a řadí horninové jednotky na základě jejich relativního stáří. Je tedy také vztažena k horninovým jednotkám narozdíl od geochronologie, která vymezuje etapy ve vývoji Země v "absolutním" čase.

 • Magnetostratigrafie
  měří polaritu magnetického pole Země uchovanou v horninách (polarita magnetického pole se v určitých časových úsecích měnila).

 • Sekvenční stratigrafie
  stanovuje jednotky pro celé sedimentární sekvence omezené diskrodancemi (nesouhlasné uložení vrstev).

Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2023 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign