GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Geologické články > Lokality > Za horninami a minerály do kutnohorského krystalinika

Za horninami a minerály do kutnohorského krystalinika

V sobotu 2.10.2004 uskutečnila Česká geologická společnost pod vedením RNDr. Milana Fišery, CSc. exkurzi do kutnohorského krystalinika.

      V sobotu 2.10.2004 uskutečnila Česká geologická společnost pod vedením RNDr. Milana Fišery, CSc. exkurzi věnovanou památce Dr. Radima Nováčka (*21.3.1905, †13.2.1942) za charakteristickými horninami a minerály kutnohorského krystalinika. Navštíveny byly celkem čtyři lokality (tři činné lomy a jeden opuštěný lom). Na všech navštívených lokalitách se vyskytovali minerály alpské parageneze.


RNDr. Milan Fišera, CSc. - vedoucí exkurze

Lom Markovice
      V tomto lomu jsou odkryty páskované amfibolity, které jsou místy pokryty křídovými sedimenty. Právě v křídě bylo toto území ostrovem a proto je zde vyvinuta příbojová facie. Na trhlinách v amfibolitech se nachází minerály alpské parageneze jako např. křemen, epidot, chlorit, titanit, prehnit, kalcit a celá řada dalších minerálů.


Lom Markovice

Kutná Hora - kamenolom před Vrbovým mlýnem
      Tento opuštěný lom se nachází v údolí říčky Vrchlice a jsou v něm odkryty biotitické a muskovit-biotitické ruly, svory a místy i migmatity. V lomu ještě zůstal materiál z posledního odstřelu, ve kterém je možné ještě dnes najít minerály alpské parageneze jako např. anatas, chlorit, křemen, kalcit atd.


Sběr minerálů v lomu před Vrbovým mlýnem

Lom Libodřice
      V tomto lomu se na kamenivo těží amfibolity různého minerálního složení (amfibolit s.s., granátický amfibolit, páskovaný amfibolit obsahující s epidotem). Amfibolity jsou prostoupeny žílami aplitů a hrubozrnných pegmatitů. V tomto lomu, lze opět sbírat minerály alpské parageneze jako např. křemen, natrolit, kalcit, prehnit, chlorit, axinit, pyrit atd. Na nejvyšší etáži je možné pozorovat spraše s půdními horizonty.


Lom Libodřice


Spraš s půdními horizonty

Lom Barchovice
      V tomto lomu se vyskytují biotitické až muskovit-biotitické ruly někdy interpretované jako migmatity. Na této lokalitě se opět vyskytují minerály alpské parageneze. Na rulách lze pozorovat různé deformační struktury jako jsou např. vrásy.

Lom Barchovice

Autor: Pavel Bokr
Datum: 2004-10-04 19:54:39
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign