GeoWeb

geologický informační server
Skok na navigaci
GeoWeb > Vědomostní testy > Geologie 1 A

Vědomostní test z geologie: Geologie 1 A

Geologické znalosti na úrovni základní školy

Obtížnost: Nízká
Autor: Pavel Bokr


1: Litosféra je
komplex usazených hornin tvořící dno oceánů
celý zemský plášť a zemská kůra
horninový obal Země
zvětralinový obal Země


2: Jaká je průměrná mocnost zemské kůry pod kontinenty?
5 - 10 km
30 - 40 km
80 - 100 km
150 - 200 km


3: Co jsou to rudní suroviny?
nerostné suroviny, které jsou zdrojem drahokamů
nerostné suroviny, které jsou zdrojem drahokamů a polodrahokamů
nerostné suroviny, které jsou zdrojem kovů
nerostné suroviny, které lze spalovat (např. uhlí)


4: Mezi fyzikální vlastnosti minerálů nepatří
složení
barva
tvrdost
hustota


5: Co je to magma?
vysoce ohřatá mineralizovaná voda
horninový materiál v roztaveném stavu
láva vytékající na pevninu při sopečných erupcích
láva vytékající do oceánů a moří při sopečných erupcích


6: Které minerály krystalizují z magmatu nejdříve?
křemen
slídy
tmavé minerály


7: Žula neobsahuje
křemen
živec
olivín
slídu


8: Světlá slída se nazývá
andezit
muskovit
sfalerit
biotit


9: Co je to souvrství?
více vrstev stejného horninového složení, které se liší od vrstev v podloží a nadloží
více vrstev různého horninového složení, které vznikly ve stejné době
více vrstev různého horninového složení, které vznikly ve stejné hloubce
více vrstev různého horninového složení nad sebou, které vznikly na stejném místě


10: Vápence vznikají převážně
v mělkých hloubkách studených moří
v teplých mořích
ve velkých hloubkách studených moří
na dně říčních toků


11: Solné usazeniny vznikají především v
v mělkých jezerních usazeninách ve vlhkých oblastech
v říčních deltách zasahujících do moře ve vlhkých oblastech
v hlubokých jezerních usazeninách ve vlhkých oblastech
v zátokách oddělených od moře v teplých a suchých oblastech


12: Co způsobuje tvrdost vody?
tlak vody
obsah kalných částic a organického znečištění ve vodě
obsah solí ve vodě (zvláště uhličitanů a síranů)
teplota vody


13: Kde vzniká nová zemská kůra?
v oceánských příkopech
v oblastech zemětřesení
v horských oblastech
na středooceánských hřbetech


14: Co je to seismograf?
přístroj zaznamenávající otřesy země
záznam otřesů na papíře z přístroje, který zaznamenává zemské otřesy
přístroj, který měří hloubku zemětřesení
grafický záznam průběhu vlnění


15: Která z následujících hornin nepatří mezi přeměněné
rula
andezit
svor
mramor


16: V prvohorách proběhlo vrásnění
alpinské
himalájské
variské


17: Geologické podloží ČR tvoří tyto základní jednotky:
Česká Kotlina, Moravské sníženiny a Západní Karpaty
Barrandien a Západní Karpaty
Český masív a Moravské sníženiny
Český masív a Západní Karpaty


18: Určete pořadí vzniku horninových těles na schematickém náčrtu:

A-B-C-D-E
E-C-B-D-A
E-B-A-C-D
E-C-B-A-D


19: Jaký geologický jev je na této fotografii?

příkrov
zlomy
vrása
střídání několika souvrství


20: Z jakého období pochází tato zkamenělina?

ze starohor
z prvohor
z druhohor
z třetihor
z čtvrtohor
Prohlížení geologických map on-line
Geologické mapy ČR on-line

Provoz stránek sponzorují:


Top Geo Group
G-Consult
GeoWeb © 1999 - 2024 Pavel Bokr, kontakt info zavináč gweb tečka cz Navštivte: Lechat Interactive Webdesign